Thanh toán

Phòng nghỉ của Quý khách chỉ được đảm bảo khi chúng tôi nhận được thanh toán của Quý khách, do đó, sau khi xác nhận đặt phòng Quý khách vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Tài khoản doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á ÂU

Số tài khoản: 0011004107575

Vietcombank Sở Giao dịch

Tài khoản Giám đốc công ty:

Tên tài khoản: MẠC VĂN THI

Số tài khoản: 0491000406135

Vietcombank chi nhanh Thang Long

Đối với các chuyển khoản từ nước ngoài:

Account name: CONG TY CO PHAN DU LICH VA THUONG MAI QUOC TE A AU

Account number: 0011004107575

Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Operation Centre

Bank Address: 31-33 Ngo Quyen Str, Hanoi, Vietnam

Bank Swift Code: BFTVVNVX001

Website: http://vietcombank.com.vn - Tel: +8443824 5716.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại phí liên quan đến thao tác chuyển khoản của Quý khách.