Thanh toán

Phòng nghỉ của Quý khách chỉ được đảm bảo khi chúng tôi nhận được thanh toán của Quý khách, do đó, sau khi xác nhận đặt phòng Quý khách vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Tài khoản doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Á ÂU
Số tài khoản: 0011004107575
Vietcombank Sở Giao dịch

Tài khoản Giám đốc công ty:

Tên tài khoản: MẠC VĂN THI
Số tài khoản: 0491000406135
Vietcombank chi nhanh Thang Long

Đối với các chuyển khoản từ nước ngoài:

Account name: CONG TY CO PHAN DU LICH VA THUONG MAI QUOC TE A AU
Account number: 0011004107575
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Operation Centre
Bank Address: 31-33 Ngo Quyen Str, Hanoi, Vietnam
Bank Swift Code: BFTVVNVX001
Website: http://vietcombank.com.vn - Tel: +8443824 5716.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại phí liên quan đến thác tác chuyển khoản của Quý khách.

Yêu cầu đặt phòng (Make an Enquiry)

*

Bỏ qua nếu có quốc tịch Việt Nam

*
*
*
*
Bữa ăn chính (Meals)
*

Hệ thống Vinpearl Resort